Realitní kancelář Shiffer-reality - nabízíme prodej i pronájem nemovitostí - rodinné domy, byty,pozemky, chaty, chalupy a nebytové prostory. Věříme, že si z naší nabídky vyberete nemovitost,která bude splňovat všechny Vaše požadavky. Naše realitní kancelář se zaměřuje předevšímna prodej bytů, pronájem bytů, prodej domů,pronájem domů, prodej nebytových prostor,pronájem nebytových prostor, prodej pozemků.
Sny se plní s SHIFFER REALITY
konktaktujte nás
volejte: 731 164 109
pište: info@shiffer-reality.cz

Rychlá volba:

Finanční úřad - daň z převodu nemovitosti

Prodáváte či kupujete byt, dům nebo pozemek a nevíte si rady s daní z převodu nemovitostí? Kdo musí tuto daň zaplatit, v jaké výši a kdy a kam podat daňové přiznání? Jestli neznáte odpovědi na tyto otázky, čtěte dál.

Daň z převodu nemovitostí, stejně jako daň dědickou a darovací, upravuje Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Převodem nemovitostí se nejčastěji rozumí úplatný převod vlastnictví k nemovitostem, což je nejrozšířenější forma převodu, tedy prodej nemovitosti na základě kupní smlouvy. Dále je to převod, tj. všechny ostatní změny vlastníka (např. v důsledku rozhodnutí státního orgánu).

Prodáváš, tak plať

Začneme tedy tím, kdo daň z převodu nemovitostí platí, tj. je poplatníkem. Ve většině případů je to převodce, tím bývá nejčastěji prodávající. Ale aby to nebylo tak jednoduché, samozřejmě existují výjimky.
Pokud jde o nabytí nemovitosti na základě výkonu rozhodnutí, při konkursu nebo vyrovnání a při nabytí vydržením (tj. pokud někdo vlastnil majetek v dobré víře a s dobrým úmyslem posledních deset let), což znamená, že nedošlo k nabytí na základě uzavření klasické smlouvy, pak je v tomto případě poplatníkem nabyvatel.
Jestliže k nemovitosti existuje věcné břemeno (například dům darovaný rodiči jejich dětem, ve kterém na základě věcného břemene rodiče dál žijí), pak je plátcem oprávněný z věcného břemene nebo jiného plnění obdobného věcného břemenu (tedy v našem příkladu jsou to rodiče).
Existuje i případ, kdy jsou plátci jak převodce, tak i nabyvatel. K placení daně oběma dochází, pokud jde o výměnu nemovitostí (například vlastník bytu v Libni vymění svůj byt s vlastníkem bytu v Holešovicích za jeho byt). Převodce i nabyvatel jsou povinni platit daň společně a nerozdílně.
Pro úplnost ještě doplníme, jak je to v případě převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti z nebo do společného jmění manželů. Každý z manželů je samostatným poplatníkem a jejich podíly jsou stejné.
V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným poplatníkem a daň platí podle velikosti svého spoluvlastnického podílu.
Předmět, základ a sazba
Předmětem daně z převodu nemovitostí je, jak už bylo na začátku řečeno, úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem, včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví. Tato daň se vybírá také při bezúplatném zřízení věcného břemene při nabytí nemovitosti darováním.
Pokud dojde ke směně nemovitostí, například vaší parcely s parcelou vašeho souseda, považuje se tato směna za jeden převod a daň se vybírá z převodu té nemovitosti, z jejíhož převodu je daň vyšší.
Z nemovitostí na území České republiky se daň vybírá bez ohledu na státní občanství účastníků převodu.
Základem daně z převodu nemovitostí bude logicky cena dané nemovitosti. Touto cenou může být:
cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku platná v den nabytí nemovitosti, a to i v případě, že cena sjednaná dohodou je nižší než cena zjištěná. Je-li však sjednaná cena vyšší než zjištěná, pak je základem daně tato sjednaná cena,
v případě vydržení (tj. pokud někdo vlastnil majetek v dobré víře a s dobrým úmyslem posledních deset let) je to opět cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku v den sepsání osvědčení o vydržení ve formě notářského zápisu nebo právní moci rozhodnutí soudu o vydržení,
• cena bezúplatně zřízeného věcného břemene nebo jiného plnění obdobného věcnému břemeni,
• cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku platná v den nabytí nemovitosti na základě smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, tj. na základě leasingu,
• v případě vydražení nemovitosti při výkonu rozhodnutí, při exekuci nebo ve veřejné dražbě cena dosažená vydražením,
• cena sjednaná, jde-li o převod nemovitosti z vlastnictví územního samosprávného celku (např. obec, kraj),
• v případě zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem, náhrada určená soudem nebo podíl na výtěžku z prodeje nemovitosti určený soudem,
• v případě zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou, rozdíl cen před zrušením a vypořádáním podílového spoluvlastnictví a po zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví,
• v případě vkladu nemovitosti do společnosti s ručením omezeným nebo do akciové společnosti, hodnota určená posudkem znalce podle obchodního zákoníku.
Sazba daně z převodu nemovitostí je 3 % ze základu daně. Ten se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a samotná daň na celé koruny nahoru.
Daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí je poplatník povinen podat místně příslušnému správci daně (tj. příslušný finanční úřad), a to nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k převodu nebo přechodu. Daň je potom splatná právě v této tříměsíční lhůtě. Součástí daňového přiznání je většinou ověřený opis či kopie smlouvy nebo jiné listiny, kterou se potvrzují vlastnické vztahy k nemovitosti. Pokud daň činí míně než 100 Kč, daňové přiznání se musí podat, nicméně daň se neplatí.
Kdy se platit nemusí
Stejně jako u řady jiných daní může nastat řada situací, kdy při splnění určitých podmínek dojde k osvobození od této daně.
Mezi nejběžnější případy patří například  bezúplatné převody bytů a nebytových prostorů z vlastnictví bytových družstev do vlastnictví členů nebo převody a přechody vlastnictví k majetku z Fondu národního majetku a z Pozemkového fondu na základě rozhodnutí o privatizaci.
 
Stejně jako u řady jiných daní může nastat situace, že při splnění určitých podmínek dojde k osvobození od této daně. Od daně z převodu nemovitostí jsou osvobozeny:
 • převody a přechody vlastnictví k nemovitostem při likvidaci státních podniků, akciových společností s plnou majetkovou účastí státu nebo s plnou majetkovou účastí Fondu národního majetku a nebo Pozemkového fondu a společností s ručením omezeným s plnou majetkovou účastí státu,
 • převody a přechody vlastnictví k nemovitostem akciových společností s plnou majetkovou účastí státu uskutečněné podle rozhodnutí valné hromady a schválené vládou,
 • převody vlastnictví k nemovitostem akciových společností s plnou majetkovou účastí státu související s přímým prodejem v rámci rozhodnutí o privatizaci,
 • převody a přechody vlastnictví k nemovitostem v souvislosti s rozdělováním a slučováním obcí nebo se změnami jejich území,
 • převody vlastnictví k nemovitostem z vlastnictví obcí do vlastnictví dobrovolných svazků obcí, a dále z vlastnictví svazků do vlastnictví obcí, které byly či jsou ve svazku sdruženy a které byly předchozími vlastníky převáděných nemovitostí,
 • převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem z vlastnictví České republiky, pokud s majetkem státu hospodaří organizační složky státu, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu, státní příspěvkové organizace, státní fondy nebo Česká konsolidační agentura, jakož i převody nebo přechody vlastnictví k nemovitostem na Českou republiku,
 • převody a přechody vlastnictví k majetku z Fondu národního majetku a z Pozemkového fondu České republiky na nabyvatele, na základě rozhodnutí o privatizaci a při převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu,
 • převody a přechody vlastnictví k nemovitostem akciových společností s plnou majetkovou účastí státu uskutečněné v rámci schváleného privatizačního projektu nebo rozhodnutí o privatizaci před převodem majetkové účasti na Fond národního majetku nebo na Pozemkový fond,
 • převody a přechody majetku, který přechází na právnické osoby v České republice v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky,
 • převody a přechody vlastnictví k pozemkům a zřízení věcných břemen na základě rozhodnutí pozemkových úřadů o pozemkových úpravách,
 • vklady vložené do základního kapitálu obchodních společností nebo družstev. Je- li vkladem nemovitost, osvobození se neuplatní, jestliže do pěti let od vložení vkladu zanikne účast společníka obchodní společnosti nebo člena v družstvu, s výjimkou případu úmrtí společníka, a nemovitost není společníku vrácena. Po dobu těchto pěti let neběží lhůta pro vyměření daně. Zánik účasti ve společnosti nebo členství v družstvu do pěti let od vložení nemovitosti jako vkladu je společník povinen oznámit do 30 dnů ode dne zániku účasti nebo členství místně příslušnému správci daně; součástí tohoto oznámení je i sdělení o způsobu vypořádání,
 • převody a přechody majetku právnických osob při jejich sloučení, splynutí, rozdělení nebo přeměně,
 • bezúplatné převody bytů a nebytových prostorů z vlastnictví bytových družstev do vlastnictví členů – fyzických osob,
 • převody rodinných domků a garáží a bytů z majetku družstev do vlastnictví členů těchto družstev – fyzických osob, jejichž nájemní vztah k rodinnému domku, garáži nebo bytu vznikl po splacení členského podílu těmito členy nebo jejich právními předchůdci,
 • převody a přechody majetku bytového družstva v souvislosti s vyčleněním části bytového družstva,
 • převody bytů a garáží z vlastnictví právnické osoby, vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem budovy, do vlastnictví fyzických osob – nájemců převáděných bytů a garáží, kteří jsou členy nebo společníky této právnické osoby, pokud se fyzické osoby nebo jejich právní předchůdci podíleli svými peněžními prostředky a jinými penězi ocenitelnými hodnotami na pořízení budovy,
 • převody nemovitostí z vlastnictví České republiky, které před převodem byly ve správě Pozemkového fondu,
 • první úplatný převod nebo přechod vlastnictví ke stavbě, která je novou stavbou, na níž bylo vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí, nebo je dokončenou novou stavbou nebo rozestavěnou novou stavbou a stavba nebyla dosud užívána, s výjimkou zkušebního provozu,
 • první úplatný převod nebo přechod vlastnictví k bytu v nové stavbě a k bytu, který vznikl změnou dokončené stavby a byt nebyl dosud užíván, jde-li o převod bytu podle zvláštního právního předpisu, jestliže převodcem je fyzická či právnická osoba a převod stavby je prováděn v souvislosti s jejich podnikatelskou činností, kterou je výstavba nebo prodej staveb a bytů, nebo jejich předmětem činnosti je výstavba nebo prodej staveb a bytů, anebo je-li převodcem obec,
 • úplatný převod nemovitosti, jestliže převodcem je právnická osoba, které byla nemovitost bezúplatně převedena likvidátorem na základě zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů.

 

Zdroj:
www.penize.cz