Realitní kancelář Shiffer-reality - nabízíme prodej i pronájem nemovitostí - rodinné domy, byty,pozemky, chaty, chalupy a nebytové prostory. Věříme, že si z naší nabídky vyberete nemovitost,která bude splňovat všechny Vaše požadavky. Naše realitní kancelář se zaměřuje předevšímna prodej bytů, pronájem bytů, prodej domů,pronájem domů, prodej nebytových prostor,pronájem nebytových prostor, prodej pozemků.
Sny se plní s SHIFFER REALITY
konktaktujte nás
volejte: 731 164 109
pište: info@shiffer-reality.cz

Rychlá volba:

Dražby – slovníček pojmů

Dražba: veřejné jednání, při němž se nabízí určitá věc neurčitému počtu osob na předem dohodnutém místě za účelem vydražení tomu, kdo učiní nejvyšší nabídku za předpokladu, že splní podmínky pro tento prodej stanovené v dražební vyhlášce.
Navrhovatel: osoba, která navrhuje provedení dražby.
Dražebník: osoba, která organizuje dražbu a má k tomu příslušné živnostenské oprávnění. Pokud jde o majetek územních samosprávných celků nebo majetek státu, může být dražebníkem i územní samosprávný celek nebo příslušný orgán státní správy.
Licitátor:osoba, která zahajuje dražbu, vyzývá účastníky, aby učinili podání, uděluje příklep a provádí též losování ohledně příklepu. Licitátorem může být pouze fyzická osoba způsobilá k právním úkonům a fyzicky způsobilá k této činnosti.
Dražební vyhláška
Dražení vyhláškou vyhlásí dražebník konání dražby a následující:
 • jde li o dražbu dobrovolnou či nedobrovolnou
 • je-li dražba opakovaná či nikoli
 • kdo je dražebníkem
 • místo, datum a čas zahájení dražby
 • označení a popis předmětu dražby a jeho příslušenství
 • popis stavu
 • odhadní nebo zjištěnou cenu
 • nejnižší podání (vyvolávací cenu)
 • minimální příhoz (minimální částka, o kterou lze navyšovat příhozy)
 • způsob složení (i vrácení) dražební jistoty a lhůtu pro její složení
 • způsob složení ceny dosažené vydražením
 • datum a čas konání prohlídek
 • u společné dražby pořadí, ve kterém budou jednotlivé předměty dražby draženy
 • podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli

Dražební jistota:
dražebník je oprávněn po účastníkovi dražby žádat složení dražební jistoty. Účastník je pak povinen ji složit ve lhůtě stanovené v dražební vyhlášce. Lhůta pro složení dražební jistoty končí zahájením dražby. Dražební jistota nesmí přesáhnout 30% z vyvolávací ceny a částku 1.500.000,- Kč zvýšenou o 10% z částky přesahující 5.000.000,- Kč.
Nejnižší podání: rovná se vyvolávací cena. Je to cena stanovena dražební vyhláškou, za kterou je možno předmět dražby vydražit, pokud není učiněno vyššího podání. Pokud není učiněno nejnižší podání:
 • u dobrovolné dražby může licitátor snížit nejnižší podání (vyvolávací cenu)
 • u nedobrovolné dražby licitátor ukončí dražbu
 
Pohledávka: pohledávkou se rozumí právo věřitele na plnění určitého závazku dlužníkem.
Předmět dražby: předmětem dražby je dražená věc.
Úhrada ceny dosažené vydražením
Cenu dosaženou vydražením je povinen vydražitel uhradit:
U dražby dobrovolné
 • není-li tato cena vyšší než 200.000,- Kč ihned po skončení dražby
 • ne-li tato cena vyšší než 500.000,- Kč do 3 měsíců od skončení dražby
U dražby nedobrovolné
 • do 10 dnů od skončení dražby
 • je-li cena vyšší než 5.000.000,- Kč 30 dnů od skončení dražby. Podrobnosti způsobu a termínu úhrady jsou řečeny v dražební vyhlášce.
Účastník dražby: osoba, která je přítomná při dražbě, osoba, která se dostavila za účelem činit podání. Pokud učiní nejvyšší podání, stává se vydražitelem.
Vydražitel: Je účastník dražby, který učinil nejvyšší podání a jemuž byl udělen příklep licitátorem. Na vydražitele přechází vlastnická práva k předmětu dražby.
 
Dobrovolná / nedobrovolná dražba
 • Dobrovolná dražba: je prováděná na návrh vlastníka. Vlastníkem se rozumí i osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit a je vlastníkem zmocněna nebo na základě zvláštního právního předpisu oprávněna předmět dražby zcizit - likvidátor a správce konkursní podstaty. U této dražby je možnost snížení vyvolávací ceny (nejnižšího podání). Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snižovat. Dražební jistota se započítává na cenu dosaženou vydražením. Pokud cena dosažená vydražením není vyšší než 200.000,- Kč, pak je vydražitel povinen ji uhradit po skončení dražby. V případě, že je vyšší než 500.000,- Kč, je vydražitel povinen ji uhradit do 3 měsíců od skončení dražby.
 • Nedobrovolná dražba: se provádí na návrh věřitele, jehož pohledávka je přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím, nebo doložena vykonatelným notářským zápisem. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snižovat. Dražební jistota se započítává na cenu dosaženou vydražením Cena dosaženou vydražením je vydražitel povinen ji uhradit do 10 dnů od skončení dražby. V případě, že je dosažená cena vyšší než 5.000.000,- Kč je vydražitel povinen ji uhradit do 3 měsíců od skončení dražby.
Opakovaná dražba: se provádí tehdy, pokud předmět nebyl vydražen nebo pokud byla dražba zmařena vydražitelem.
 
Zmaření dražby: důvodem zmaření dražby může být například nezaplacení vydražené částky nebo zmeškání termínu pro zaplacení vydražené částky. Vydražitel, který zmaří dražbu, nenabývá vlastnictví draženého předmětu.
  
Upuštění od dražby
Upustit od dražby u dražby dobrovolné může dražebník nejpozději do jejího zahájení například:
 • na základě písemné žádosti vlastníka
 • je-li dražebníkovi doloženo, že navrhovatel není oprávněn navrhnout provedení dražby
 • je-li smlouva o provedení dražby neplatná
 • došlo-li ke střetu dražby dobrovolné a nedobrovolné
 • na základě nařízení o výkonu soudního rozhodnutí
 • zanikne-li jeho živnostenské oprávnění dražebníka
Upustit od dražby u dražby nedobrovolné může dražebník nejpozději do jejího zahájení například:
 • na základě písemné žádosti zástavce, dlužníka nebo vlastníka, bude-li dražebníkovi současně doloženo, že byl splněn závazek
 • na základě písemné žádosti navrhovatele
 • je-li dražebníkovi doloženo, že navrhovatel není oprávněn navrhnout provedení dražby
 • je-li smlouva o provedení dražby neplatná
 • došlo-li ke střetu dražeb
 • na základě nařízení o výkonu soudního rozhodnutí
 • zanikne-li jeho živnostenské oprávnění dražebníka

Vrácení dražební jistoty a listin: p
okud byla dražební jistota složena na účet, hotově nebo formou bankovní záruky a účastník dražby předmět dražby nevydražil, je mu dražebník povinen po skončení dražby bez zbytečných odkladů dražební jistotu, bankovní záruku a všechny listiny vrátit. Totéž učiní dražebník i v případě upuštění od dražby.
 
Dražební vyhláška: listina, která obsahuje veškeré informace o dražbě. Dražebník ji uveřejní nejméně 15 dnů před zahájením dražby (toto neplatí v případě, že předmět dražby podléhá zkáze). Dražební vyhlášku se všemi dodatky je dražebník povinen vyvěsit před zahájením dražby na veřejně přístupném místě v objektu, kde se dražba koná.
Nabytí vlastnictví: pokud vydražitel uhradí cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, pak na něj v okamžiku udělení příklepu licitátorem přechází vlastnické právo k předmětu dražby. Jde-li o podnik, přechází na vydražitele i všechna práva a závazky. Dražebník vydá vydražiteli, který nabyl vlastnictví, písemné potvrzení o nabytí vlastnictví. Jde-li o nemovitost, která je v evidenci katastru nemovitostí, zašle dražebník toto potvrzení i na příslušný katastrální úřad.
 
Předání předmětu: jde-li o nemovitost, podnik, nebo jeho organizační složku, předá bývalý vlastník předmět dražby na základě předložení potvrzení o vlastnictví a doložení totožnosti vydražitele. Dražebník na místě sepíše protokol o předání ve kterém uvede:
 • bývalého vlastníka
 • dražebníka
 • vydražitele
 • předmět dražby
 • popis
 • práva a závazky, které na předmětu váznou Při předání přechází nebezpečí škody na předmětu a odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby z navrhovatele na vydražitele. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím, pak nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu on.
 
Na co si dát pozor!
 
Věcná břemena a předkupní práva
Předmět dražby může být zatížen tzv. věcným břemenem. Práva těchto osob zůstávají přechodem vlastnictví v důsledku dražby nedotčena. Přechodem vlastnictví na vydražitele zaniká smluvní předkupní právo.
 
Zmařená dražba
Pokud vydražitel zmaří dražbu například nedoplacením ceny dosažené vydražením, pak mu dražební jistota propadá.